Domstolsverkets brottmålstaxa är inte tillämplig i mål om undanröjande av skyddstillsyn.


Lagrum:
19 § lagen (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken; 28 kap. 9 § och 38 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 1 § Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2009:2) om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt
Fitger, Rättegångsbalken, s. 19:4
Litteratur:
Fitger, Rättegångsbalken, s. 19:4
RH 2010:60

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-11-18

Målnummer:
Ö3590-10