Allmän domstol har inte ansetts behörig att pröva tvist om betalningsskyldighet för en tillsynsavgift som beslutats av en kommunal miljö- och hälsoskyddsnämnd.


Lagrum:
27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808); 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Strömberg, Allmän förvaltningsrätt, 2008, s. 229
Litteratur:
Strömberg, Allmän förvaltningsrätt, 2008, s. 229
RH 2010:56

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-10-14

Målnummer:
FT1639-09