Fråga om straffvärde för underlåtenhet att till tullbehandling anmäla 43 liter GBL, som omfattas av förbud mot eller villkor för införsel.


Lagrum:
3 § första stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling; 1 § första stycket 2, 3 § och 4 § narkotikastrafflagen (1968:64); 23 kap. 2 § första stycket 2 brottsbalken (1962:700); NJA 2002 s. 365
NJA 2002 s. 365; Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 22 maj 2002 i mål nr B 480-02; Hovrättens för Västra Sverige dom den 10 augusti 2004 i mål nr B 3099-04; Hovrättens för Västra Sverige dom den 14 november 2008 i mål nr B 4165-08; Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 17 november 2008 i mål nr B 2304-08; Hovrättens för Västra Sverige dom den 9 februari 2009 i mål nr B 4964-08; Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 15 maj 2009 i mål nr B 731-09
Litteratur:
Prop. 1968:7 s. 121; Prop. 1999/2000:124 s. 122 ff; Martin Borgeke-Georg Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis m.m., 4 uppl. 2009
RH 2010:35

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-06-02

Målnummer:
B976-10