Fråga om straffmätning för mord.


Lagrum:
3 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 5 § andra stycket lagen (1964:163) om införande av brottsbalken; NJA 1999 s. 531
NJA 1999 s. 531; NJA 2007 s. 194; NJA 2008 s. 579
Litteratur:
SOU 2007:90 s. 56 ff.; prop. 2008/09:118 s. 42 ff.
RH 2010:2

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-12-23

Målnummer:
B8231-09