Luftfartssabotage. Fråga om innebörden av rekvisitet "åtgärd som är ägnad att framkalla fara för ett luftfartygs säkerhet under flygning". Även fråga om tillämpning av 51 kap. 23 a § rättegångsbalken och 2 kap. 5 § andra stycket brottsbalken.


Lagrum:
13 kap. 5 a § och 2 kap. 5 § andra stycket brottsbalken (1962:700); 51 kap. 23 a § rättegångsbalken (1942:740); 1 § förordningen (1993:1467) med bemyndigande för Riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall; Artikel 1, Montrealkonventionen den 23 september 1971 om brott mot den civila luftfartens säkerhet
Prop. 1973:92 s. 23 f och 39; Fitger, Rättegångsbalken, s. 51:81; Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2001, s. 176 f ; Leijonhufvud -Wennberg, Straffansvar, 8 uppl., s. 36
Litteratur:
Prop. 1973:92 s. 23 f och 39; Fitger, Rättegångsbalken, s. 51:81; Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2001, s. 176 f ; Leijonhufvud -Wennberg, Straffansvar, 8 uppl., s. 36
RH 2009:93

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-12-28

Målnummer:
B4167-09