Vid antagningen till veterinärprogrammet höstterminerna åren 2006 och 2007 föreskrev Sveriges Lantbruksuniversitet att skiljekriteriet underrepresenterat kön skulle tillämpas för sökande med lika meritvärde genom s.k. viktad lottning. Under de båda aktuella åren var andelen manliga sökande kraftigt underrepresenterad. I urvalsgruppen folkhögskoleomdöme medförde den viktade lottningen att mannen gavs 85 % chans att vinna lottningen mot kvinnan. Resultatet blev att samtliga platser i denna urvalsgrupp för de båda åren gick till manliga sökande. Staten har inte till stöd för förfarandet befunnits kunna åberopa undantaget från diskrimineringsförbudet i 7 § andra stycket lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan. Kvinnliga sökande i urvalsgruppen har därför tillerkänts skadestånd av staten på grund av otillåten diskriminering.


Lagrum:
7 kap. 13 § lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan; 1 kap. 5 § och 4 kap. 3 § högskolelagen (1992:1434); 7 kap. 12 § högskoleförordningen (1993:100); Artikel 141.4 i EG-fördraget; Artikel 2.8 i Rådets direktiv 2002/73/EG
 Prop. 2001/02:27 s. 21, 41, 70 ff., 90; prop. 2007/08:95 s. 166 f.; SOU 2006:22 s. 631 ff.
Litteratur:
 Prop. 2001/02:27 s. 21, 41, 70 ff., 90; prop. 2007/08:95 s. 166 f.; SOU 2006:22 s. 631 ff.
RH 2009:90

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-12-21

Målnummer:
T3552-09