Tingsrätten har avvisat förhör med vittnen som befinner sig utomlands och i stället tillåtit att deras berättelser inför utländsk åklagare får åberopas i målet. Enligt hovrätten har tingsrätten inte gjort tillräckliga ansträngningar för att få till stånd bevisupptagning med vittnena vid utländsk domstol. Tingsrättens underlåtenhet har ansetts utgöra rättegångsfel.


Lagrum:
35 kap. 7 § och 14 § rättegångsbalken (1942:740); 4 kap. 6 § och 13 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål; NJA 1991 s. 512 I och II
NJA 1991 s. 512 I och II; NJA 1992 s. 532
RH 2009:79

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-11-23

Målnummer:
B8803-09