Fråga huruvida talan får föras mot övervakningsnämnds beslut.


Lagrum:
37 kap. 11 § brottsbalken (1962:700); 5 kap. 3 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder
RH 2009:76

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-10-26

Målnummer:
Ö3939-09