Genom en uppgift i ett hyresavtal får hyresvärden anses ha utfäst att lägenhetens yta uppgår till cirka 57 kvm. Med hänsyn bl.a. till lägenhetens storlek har en avvikelse om 5 kvm ansetts alltför stor för att rymmas inom begreppet cirka. Lägenhetens yta avvek därmed från vad som kunde anses utfäst och hyresgästen var berättigad till ersättning för den skada denne drabbats av på grund av avtalsbrottet. - Hyresgästen har ansetts berättigad till avkastningsränta på utdömda belopp.


Lagrum:
5 § räntelagen (1975:635); 22 § hyresförhandlingslagen (1978:304); NJA 2002 s. 477
NJA 2002 s. 477; NJA 1988 s. 457
Litteratur:
Prop. 1975:102 s. 115 f.
RH 2009:70

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-04-24

Målnummer:
T3131-08