Hyresnämndsmål. Fråga om ansökan om dispens från hembudsskyldighet enligt 6 § lagen (1982:352) om rätt till ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt kan prövas på begäran av annan än fastighetsägare vid delning (I) eller vid fusion (II) av aktiebolag.


Lagrum:
6 § och 13 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt; 23 kap. 1 §, 28 § och 34 § samt 24 kap. 1 § och 28 § aktiebolagslagen (2005:551)
Prop. 1990/91:92 s. 136 f. och s. 240; prop. 1981/82:169 s. 79
Litteratur:
Prop. 1990/91:92 s. 136 f. och s. 240; prop. 1981/82:169 s. 79
RH 2009:58

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-08-10

Målnummer:
ÖH5996-08