Fråga om lämnat samtycke av den som utsatts för misshandel medför att gärningsmannen ska vara fri från straffrättsligt ansvar. Även fråga om skadestånd ska utgå i en sådan situation och om jämkning av skadeståndet bör ske.


Lagrum:
24 kap. 7 § brottsbalken (1962:700); 6 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).; NJA 1993 s. 553
NJA 1993 s. 553; NJA 1999 s. 460
Litteratur:
Prop. 1993/94:130 s. 38 f.; Brottsbalkskommentaren 24:64 f.
RH 2009:47

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-06-25

Målnummer:
B531-09