En domares engagemang på immaterialrättens område, bl.a. genom medlemskap i två föreningar, har inte ansetts medföra att han varit jävig att handlägga ett brottmål där åtal för medhjälp till upphovsrättsintrång skulle prövas. Fråga också om domaren i enlighet med vad som anges i 4 kap. 14 § rättegångsbalken inför huvudförhandling i målet borde ha upplyst parterna om sitt engagemang och om domaren kunde föreläggas att uppfylla förpliktelsen i nämnda bestämmelse.


Lagrum:
4 kap. 13 § och 14 § samt 12 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740); Artikel 6.1 europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219); NJA 1978 s. 464
NJA 1978 s. 464; NJA 1998 s. 228; NJA 2007 s. 841; RÅ 2005 ref. 1
Litteratur:
Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 3 uppl., 2007 s. 182; Fitger, Kommentar till rättegångsbalken, s. 4:33 och 34 a; Ekelöf och Edelstam, Rättegång, Första häftet, 8 uppl. 2002, s. 148; Tiby, Domarjäv, 1993, s. 215
RH 2009:39

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-06-25

Målnummer:
B4041-09