Fråga i det s.k. Rödebymålet om tilltalad varit i sådan grad medveten om sitt handlande att uppsåt kan ha förelegat. Tillika frågor om nödvärn och om förutsättningarna för att förklara tilltalad fri från påföljd.


Lagrum:
23 kap. 3 §, 24 kap. 1 § och 6 § samt 29 kap. 3 § och 5 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 6 § brottsbalken. (1962:700) i dess lydelse före den 1 juli 2008; NJA 1968 s. 471
NJA 1968 s. 471; NJA 1968 s. 389; NJA 1968 s. 500; NJA 1969 s. 401; NJA 1976 s. 183; NJA 2004 s. 702; RH 1981:176; RH 1985:62; RH 1993:80; RH 1995:150; RH 1999:139
RH 2008:90

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-11-20

Målnummer:
B1400-08