Fråga om innebörden av begreppet personuppgift i personuppgiftslagen samt skadeståndsskyldighet enligt samma lag för staten på grund av att domstol enligt käranden åsidosatt lagens krav på personuppgifter vid utformningen av domskäl. Tillika fråga om skadeståndsskyldighet enligt nämnda lag för staten med anledning av underlåtenhet att rätta uppgift i domskäl.


Lagrum:
3 §, 5, 5 a §, 9 §, 10 §, 28 § och 48 § personuppgiftslagen (1998:204); 1 kap. 9 § och 11 kap. regeringsformen (1974:152); 8 §, 30 § och 32 § förvaltningsprocesslagen (1971:291); Artikel 10, artikel 234 och artikel 249 EG-fördraget; Artikel 2 a, artikel 2 b och artikel 7 e Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter; Artikel 8 europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219); 7 § förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid länsrätt med hjälp av automatiserad behandling

Litteratur:
Styckena 10 och 26 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter; Prop. 1971:30 s. 529 f; Prop. 1997/98:44 s. 54; Prop. 2005/06:173 s. 16, 18 ff och 58; Domstolsdatautredningens delbetänkande SOU 2001:32 Domstolarnas register och personuppgiftslagen, s. 90, 95 och 96; Sören Öman och Hans-Olof Lindblom, Personuppgiftslagen. En kommentar, 3 uppl., 2007, s. 159, 168 f och 192; Bertil Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 5 uppl., 2005, s. 146 f och 309; Gustaf Petrén och Hans Ragnemalm, Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med förklaringar, 1980, s. 37 f
RH 2008:87

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-08-20

Målnummer:
FT1220-07