En person har dömts för brottet köp av sexuell handling av barn. Fråga om påföljd för brottet och om barnet är berättigat till skadestånd för kränkning genom brott.


Lagrum:
6 kap. 9 § brottsbalken (1962:700); 2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207); NJA 2001 s.742
NJA 2001 s.742; NJA 2006 s. 79; NJA 2007 s. 540
Litteratur:
Prop. 2000/01:68 s. 51; prop. 2004/05:45 s. 91
RH 2008:79

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-03-14

Målnummer:
B8918-06