Förbudet att överklaga en hovrätts avgörande i mål om interimistiskt förordnande enligt föräldrabalken har ansetts omfatta även beslut, varigenom prövningstillstånd har vägrats.


Lagrum:
49 kap. 12 § rättegångsbalken (1942:740); 20 kap. 12 § tredje stycket föräldrabalken (1949:381)
RH 2008:65

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-12-03

Målnummer:
Ö2845-08