En ledamot i en socialnämnd har i samband med beslut om yttrande till en tingsrätt i två adoptionsärenden röstat och reserverat sig emot majoritetens beslut att tillstyrka adoptionerna. Hennes ställningstaganden har delvis grundats på att det rört sig om två föräldrar av samma kön. Fråga om de sökande genom ledamotens ställningstaganden blivit utsatta för direkt diskriminering eller trakasserier enligt lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering. Även fråga om ledamoten genom sina ställningstaganden gjort sig skyldig till olaga diskriminering eller tjänstefel.


Lagrum:
3 § och 10 § lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering; 16 kap. 9 § och 20 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 1988/89:113 s. 17; prop. 2002/03:65; Göransson/Karlsson, Diskrimineringslagarna. En praktisk kommentar, 4 uppl., 2006, s. 79
1988/89:113 s. 17; prop. 2002/03:65; Göransson/Karlsson, Diskrimineringslagarna. En praktisk kommentar, 4 uppl., 2006, s. 79
Litteratur:
Prop. 1970:87 s. 130; prop. 1985/86:98 s. 117 f.; prop.
RH 2008:62

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-01-09

Målnummer:
T441-07