Innehav av ett "prydnadsvapen" från 1800-talet har bedömts som ringa vapenbrott. Tillika fråga om jämkning av dagsbotsbeloppets storlek.


Lagrum:
9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67); 25 kap. 2 § andra stycket brottsbalken (1962:700); NJA 1974 s. 208 I
NJA 1974 s. 208 I; Svea hovrätts dom den 31 oktober 2007 i mål B 8946-06; NJA 1999 s. 286
RH 2008:39

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-03-28

Målnummer:
B2763-07