I mål om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll har ett flertal frågor prövats, bl.a. tillämpningen av det s.k. huvudsakskriteriet i 11 kap. 5 § första stycket brottsbalken och brottens svårhetsgrad. Även frågor om val av påföljd, straffmätning och näringsförbud har behandlats.


Lagrum:
11 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 10 § skattebrottslagen (1971:69); 1 § och 3 § lagen (1986:436) om näringsförbud; NJA 1999 s. 647
NJA 1999 s. 647; NJA 2004 s. 618; NJA 2004 s. 692; NJA 2005 s. 252
Litteratur:
NJA II 1942 s. 506; Asp, Bokföringsbrott och legalitet, SvJT 1999 s. 16 ff; Dahlqvist och Elofsson, Bokföringsbrott och bokföringslagen, 2 uppl. 2005, s. 126 ff; Holmqvist m.fl., Brottsbalken - en kommentar, s. 11:51-11:63; Löfmarck, Brotten mot borgenärer, 2 uppl. 1986, s. 321; prop. 1985/86:126 s. 59 f. och 154 f
RH 2008:24

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-04-15

Målnummer:
B418-07