Tingsrätten har handlagt en begäran om undanröjande av skyddstillsyn och ett åtal för nytt brott. Målen har företagits till gemensam handläggning och avgjorts genom dom. Hovrätten har ansett grovt rättegångsfel därmed föreligga och återförvisat målet till tingsrätten.


Lagrum:
38 kap. 8 § första stycket brottsbalken (1962:700); 51 kap. 28 § rättegångsbalken (1942:740)
RH 2008:5

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-02-05

Målnummer:
B1580-07