Part som i ett vårdnadsmål har förfarit på ett sådant sätt som avses i 18 kap. 3 § rättegångsbalken har i enlighet med bestämmelsen i 6 kap. 22 § andra stycket föräldrabalken ålagts betalningsansvar för del av motpartens rättshjälpskostnader.


Lagrum:
6 kap. 22 § andra stycket föräldrabalken (1949:381); 18 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken (1942:740)
RH 2007:80

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-08-27

Målnummer:
Ö4691-06