En polisman har under tjänstetid och iklädd polisuniform ställt frågor om sin sons stulna cykel till personer som han mött. Han har även besökt ett klassrum i en skola, i vilket undervisning pågick, och frågat skolbarnen om cykeln. Polismannen har ansetts ha inlett och ägnat sig åt förundersökning genom de av honom vidtagna spaningsåtgärderna. Han var dock inte behörig att vidta förundersökningsåtgärder, då jäv förelåg. Han har vidare inför skolbarnen sagt att han skall jaga deras föräldrar "med blåslampa" och att det är "krig". Gärningen har bedömts utgöra tjänstefel.


Lagrum:
20 kap. 1 § första stycket brottsbalken (1962:700); 23 kap. 1 § och 3 § rättegångsbalken (1942:740); 2 § 3 polislagen (1984:387); 4 kap. 1 § polisförordningen (1998:1558)
Prop. 1994/95:23 s. 76 f.; Berggren och Munck, Polislagen, En kommentar, 5 uppl., 2005 s. 36; Fitger, Rättegångsbalken, En kommentar på Internet, uppdaterad per november 2006; Inledningen till 23 kap. samt 23 kap. 1 och 3 §§ rättegångsbalken
Litteratur:
Prop. 1994/95:23 s. 76 f.; Berggren och Munck, Polislagen, En kommentar, 5 uppl., 2005 s. 36; Fitger, Rättegångsbalken, En kommentar på Internet, uppdaterad per november 2006; Inledningen till 23 kap. samt 23 kap. 1 och 3 §§ rättegångsbalken
RH 2007:51

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-02-23

Målnummer:
B7561-06