Fråga om en stämningsansökan skall avvisas på grund av res judicata då utslag tidigare meddelats av kronfogdemyndigheten efter att borgenären har ansökt om betalningsföreläggande avseende en del av den faktura på vilken talan grundas. Frågan har besvarats jakande.


Lagrum:
64 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning; 17 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740)
Ekelöf, Rättegång II, åttonde upplagan; Ekelöf m.fl., Rättegång III, sjunde upplagan; Eckhoff, Rettskraft, Oslo 1945; Anders Bratholm och Jo Hov, Sivil Rettergang, Oslo 1973
Litteratur:
Ekelöf, Rättegång II, åttonde upplagan; Ekelöf m.fl., Rättegång III, sjunde upplagan; Eckhoff, Rettskraft, Oslo 1945; Anders Bratholm och Jo Hov, Sivil Rettergang, Oslo 1973
RH 2007:34

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-02-15

Målnummer:
Ö866-06