En person begärde att få utlämnat samtliga morddomar som en tingsrätt hade meddelat under ett visst år. Begäran har bifallits såvitt gäller de domar som registrerats i tingsrättens automatiserade register (VERA), där saken angivits gälla mord och där tingsrätten dömt för mord. Begäran har avslagits i övrigt då den krävt en allt för genomgripande efterforskning.


Lagrum:
2 kap. 3 § och 12 § tryckfrihetsförordningen (1949:105); 4 § förordningen (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling; NJA 1985 s. 537
NJA 1985 s. 537; NJA 1998 s. 599; RÅ 1979 Ab 6; RÅ 1981 Ab 455
Litteratur:
Bohlin, Offentlighetsprincipen, 6. uppl., s. 123 f och 167; JO 1978/79 s. 214; JO 1994/95 s. 571
RH 2007:33

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-03-26

Målnummer:
Ö1733-07