Fråga om antalet timmar ungdomstjänst för yngling som vid 16 års ålder gjort sig skyldig till mened.


Lagrum:
15 kap. 1 § och 32 kap. 2 § brottsbalken (1962:700)

Litteratur:
Prop. 2005/06:165 s. 75 f; Borgeke/Månsson, Påföljder för unga lagöverträdare, SvJT 2007 s. 200 f
RH 2007:13

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-04-05

Målnummer:
B1504-07