Straffmätning avseende brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor samt bestämmande av skadeståndsersättning för kränkning och sveda och värk på grund av sådant brott.


Lagrum:
29 kap. 1§ och 2 § brottsbalken (1962:700); 2 § lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor; 5 kap. 6 § skadeståndslagen (1972:207)
RH 2007:7

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-01-30

Målnummer:
B5015-06