Åklagaren har vid åtal för grova bedrägerier gjort gällande att den tilltalade med uppgivande av falskt namn vilselett flera målsägande. Hovrätten, som ansett att åklagaren inte visat att den tilltalade varit den person som vilselett målsägandena, har ansett sig oförhindrad att, på grundval av omständigheter som inte angetts i gärningsbeskrivningen, döma den tilltalade för grovt bedrägeri i medgärningsmannaskap.


Lagrum:
23 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)
RH 2007:3

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-11-16

Målnummer:
B2253-06