En förälder har dömts för egenmäktighet med barn, grovt brott. Barnet har tillerkänts ersättning för kränkning. Den förälder som skilts från vårdnaden har tillerkänts ersättning för personskada i form av såväl psykiskt lidande som sjukvårdskostnader och andra kostnader men inte ersättning för kränkning.


Lagrum:
7 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 2 kap. 1 § och 3 § samt 5 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207)

Litteratur:
SOU 1992:84 s. 231; Prop. 2000/01:68 s. 49; Brottsoffermyndigheten Dnr 6456/05 och 9248-9252/2006
RH 2006:75

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-11-15

Målnummer:
B686-06