En part tilläts vid tingsrätten med stöd av 35 kap. 14 § rättegångsbalken att som bevis åberopa en berättelse som lämnats av polisman under en förundersökning. I hovrätten önskade parten höra polismannen som vittne. Det åberopade vittnesförhöret har inte ansetts utgöra ett nytt bevis i den mening som avses i 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken.


Lagrum:
35 kap. 14 § och 50 kap. 25 § 3 st. rättegångsbalken (1942:740)
RH 2006:73

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-05-29

Målnummer:
T363-06