Bötespåföljd har med stöd av 33 kap. 6 § sista stycket brottsbalken förklarats vara helt verkställd genom frihetsberövande, oaktat bötespåföljden tett sig obetydlig vid en jämförelse med frihetsberövandet.


Lagrum:
33 kap. 6 § brottsbalken (1962:700)

Litteratur:
NJA II 1973 s. 223; prop. 1974:97 s. 68; Ulf Berg m.fl., Brottsbalken. En kommentar. Kap. 25-38, s. 33:10 f
RH 2006:71

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-11-02

Målnummer:
B1691-06