Hovrätten har funnit en tingsrätt behörig att pröva en talan om skadestånd i en del som grundade sig på att det förekommit brister i en allmän va-anläggning. Avgörande för hovrättens ställningstagande har varit en uppgift från käranden om att talan i denna del gällde skador orsakade av brister i va-anläggningen utanför va-förhållandet och därför skulle prövas enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler och inte enligt 29 § lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.


Lagrum:
29 § och 37 § lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar; 10 kap. 17 § 1 st. 1 rättegångsbalken (1942:740)

Litteratur:
Prop. 1970:118 s. 153
RH 2006:69

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-11-02

Målnummer:
Ö246-06