Straffmätning och val av påföljd för en 17-åring som döms för bl.a. ett fyrtiotal stölder som huvudsakligen riktat sig mot äldre och handikappade personer.


Lagrum:
29 kap. 5 § och 7 §, 30 kap. 4 § och 5 § samt 31 kap. 1 a § brottsbalken (1962:700)

Litteratur:
Prop. 1987/88:120 s. 100; Prop. 1997/98:96 s. 159 ff.
RH 2006:68

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-10-02

Målnummer:
B3630-06