En student vid Teaterhögskolan deltog i ett samarbetsprojekt mellan Dramatiska institutet och Teaterhögskolan angående bl.a. barns förhållningssätt och upplevelse av den egna kroppen, kärlek och sexualitet. Som ett led i detta projekt har han för barn i 6-årsåldern läst upp två berättelser med sexuellt innehåll. Handlandet har bedömts som ofredande och inte som sexuellt ofredande.


Lagrum:
4 kap. 7 § och 6 kap 7 § tredje stycket brottsbalken (1962:700) i dess lydelse före den 1 april 2005

Litteratur:
NJA II 1984 s. 157; SOU 2001:14 s. 207 f.; prop. 2004/05:45 s. 88; Holmqvist m.fl., Brottsbalken en kommentar, s. 6:46
RH 2006:57

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-07-05

Målnummer:
B9971-05