En tilltalad som vid tingsrätten dömts till överlämnande till vård inom socialtjänsten i förening med dagsböter har i hovrätten yrkat att bli dömd till överlämnade till vård inom socialtjänsten i förening med ungdomstjänst. Hovrätten har funnit att ungdomstjänst i och för sig framstår som ett för den tilltalade lämpligare tilläggsstraff än dagsböter men att tilläggsstraffet på grund av förbudet mot reformatio in pejus skall bestämmas till dagsböter.


Lagrum:
51 kap. 25 § rättegångsbalken (1942:740); 31 kap. 1 § 3 st. brottsbalken (1962:700)

Litteratur:
Prop. 1997/98:96 s. 149 f och 200
RH 2006:52

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-08-23

Målnummer:
B780-06