En borgenär har ansökt om att en gäldenär skall försättas i konkurs och har som grund för ansökan åberopat att gäldenären får anses vara på obestånd eftersom denne inte efter betalningsuppmaning betalat en klar och förfallen löneskuld. Under ärendets handläggning i tingsrätten har borgenären ånyo ansökt om att gäldenären skall försättas i konkurs och har till grund för den nya konkursansökningen åberopat en nyuppkommen löneskuld. Hovrätten har funnit att rättegångshinder i form av litispendens föreligger mot att ta upp den andra konkursansökningen till prövning.


Lagrum:
2 kap. 9 § och 16 kap. 2 § konkurslagen (1987:672); 13 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740)

Litteratur:
Prop. 1975:6 s 169 f; Palmér och Savin, Konkurslagen, En kommentar s. 2:7
RH 2006:50

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-07-21

Målnummer:
Ö1692-06