Konkursbos yrkande om ersättning för rådgivningskostnad har ogillats då kostnaden inte ansågs ha varit skäligen påkallad för konkursboet.


Lagrum:
18 kap. 8 a § rättegångsbalken (1942:740)
RH 2006:38

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-02-07

Målnummer:
Ö4394-05