Fråga i mål angående osann partsutsaga om osanna uppgifter som lämnats av part under sanningsförsäkran varit av så liten betydelse för saken att brottet är att bedöma som ringa.


Lagrum:
15 kap. 2 § brottsbalken (1962:700)
RH 2006:11

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-11-09

Målnummer:
B66-04