Hinder förelåg enligt anläggningslagen att inrätta en gemensamhetsanläggning för vägändamål inom detaljplan. Anläggningen skulle tillgodose såväl villafastigheters utfartsbehov som allmän gångtrafik och bestreds av ägarna till villafastigheterna. Däremot förelåg inte hinder att bilda ett servitut för allmän gångtrafik enligt 7 kap. fastighetsbildningslagen till förmån för en kommunägd fastighet för allmän plats.


Lagrum:
1 §, 5 § och 12 § anläggningslagen (1973:1149); 7 kap. 1 § fastighetsbildningslagen (1970:988)

Litteratur:
Prop.1973:160 s.151-152 och 178; Landahl-Nordström, Fastighetsbildningslagen, En kommentar, 2 uppl. s.302-304
RH 2006:8

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-09-23

Målnummer:
Ö6754-02