Vid omprövning av gemensamhetsanläggning avseende båtbrygga ansågs behov av bryggan fortfarande föreligga. Sådana ändrade förhållanden som krävs för att beslut om gemensamhetsanläggning skall kunna upphävas förelåg därmed inte.


Lagrum:
35 § anläggningslagen (1973:1149)

Litteratur:
Prop. 1973:160 s. 172-173, 254-256
RH 2006:7

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-11-17

Målnummer:
Ö7243-02