Hovrätten undanröjde ett av bilförare godkänt föreläggande av ordningsbot för att vid färd med personbil inte ha medfört körkort eftersom förarens identitet kunde fastställas direkt på plats av polisen genom RPS-data. Föreläggandet kunde därmed inte anses överensstämma med lag.


Lagrum:
9 kap. 2 § andra stycket 3 körkortslagen (1998:488); 59 kap. 6 § och 10 § rättegångsbalken (1942:740)

Litteratur:
Prop. 1979/80:178 s. 72; prop 1997/98:124 s. 90
RH 2006:2

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-01-27

Målnummer:
Ö9779-05