Parkeringsbolags yrkande om ersättning för rådgivningskostnad i hovrätten har ogillats då kostnaden härför inte har bedömts ha varit skäligen påkallad för tillvaratagande av bolagets rätt.


Lagrum:
18 kap. 8 a § rättegångsbalken (1942:740)

Litteratur:
NJA II 1973 s. 765; Fitger, Rättegångsbalken s. 18:47
RH 2005:75

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-12-02

Målnummer:
FT6341-05