Fråga huruvida bestämmelsen i 34 kap. 6 § fjärde stycket brottsbalken medger att domstol dels förordnar om övervakning, dels förlänger prövotiden. Även fråga huruvida det förelegat lagliga förutsättningar för domstol att i förevarande fall meddela särskild föreskrift om missbruksavvänjande behandling.


Lagrum:
34 kap. 1 § första stycket 2 och 6 § fjärde stycket samt 28 kap. 9 § brottsbalken (1962:700)

Litteratur:
SOU 1986:14 s. 101; prop. 1987/88:120 s. 68 f; Berg m.fl., Brottsbalkskommentaren s. 34:33 första stycket mitten och andra stycket
RH 2005:70

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-06-03

Målnummer:
B10008-04