I ett mål om klagan över ett godkänt föreläggande av ordningsbot har begäran om muntlig förhandling avslagits.


Lagrum:
52 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); Artikel 6 europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219)

Litteratur:
Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2 uppl., s. 164, 184 och 186; Hans Danelius, Mänskliga rättigheter, 5 uppl., s. 149 och 157 ff; Elisabeth Palm o.a., Att klaga till Europadomstolen, 2005, s. 120-122; SOU 1995:124 s. 161 ff (särskilt s. 162 f /kassationsdomstol/ och 165 /passivitet i underrätt/); Prop. 1996/97:131 s. 54 och 63 ff
RH 2005:63

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-12-28

Målnummer:
Ö2195-05