Hyresnämndsmål. Fråga om en hyresgäst har gett en annan person i uppdrag att företräda henne vid ett sammanträde i hyresnämnden.


Lagrum:
12 kap. 14 § och 15 § rättegångsbalken (1942:740); 9 § förvaltningslagen (1986:223)

Litteratur:
Prop. 1971:30 del 2 s. 362
RH 2005:50

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-09-29

Målnummer:
ÖH3425-05