Fråga om ansvar för en s.k. plogbillsaktivist för förberedelse till sabotage och brott mot lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m., alternativt förberedelse till grov skadegörelse. Hovrätten har bedömt gärningen som olaga intrång, grovt brott.


Lagrum:
23 kap. 2 § samt 4 kap. 6 § brottsbalken (1962:700); 35 § lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

Litteratur:
Prop. 2000/01:85, s. 36 ff, 41 och 49 ff; Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 395 f
RH 2005:48

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-09-21

Målnummer:
B350-05