Fråga om ansvar för våldtäkt och medhjälp till våldtäkt enligt 6 kap. 1 § brottsbalken i dess lydelse före respektive efter den 1 april 2005. Även fråga om samtycke till brott och om påföljd.


Lagrum:
6 kap. 1 § och 23 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)

Litteratur:
Prop. 2004/05:45 s. 43f samt s. 134 och 135
RH 2005:45

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-09-12

Målnummer:
B5808-05