Riskbedömning i vårdnadsmål, där påstående om våld förekommit, och fråga huruvida tillräckliga skäl förelegat att frångå parts medgivande beträffande umgänge, då medgivandet inte ansetts vara till barnets bästa.


Lagrum:
6 kap. 2 a § andra stycket och 15 a § föräldrabalken (1949:381); 17 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Litteratur:
Fitger, Rättegångsbalken, sid. 17:9
RH 2005:38

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-06-22

Målnummer:
T4652-04