Tingsrätten har inte funnit gärning styrkt i hela den av åklagaren påstådda omfattningen, vilken begränsning endast kommit till uttryck i domskälen. Hinder har inte mött för åklagaren, som inte överklagade tingsrättens dom, att i hovrätten göra gällande ansvar för den del av gärningen som sålunda ogillats av tingsrätten.


Lagrum:
30 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Litteratur:
Dag Victor, Den åtalade gärningen - några tankar om utformningen av gärningsbeskrivningar, s. 252, i 35 års utredande: en vänbok till Erland Aspelin
RH 2005:27

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-04-11

Målnummer:
B1769-05