Hovrätten har avslagit målsägandes begäran att få åberopa sina döttrar, båda under 15 år, som vittnen.


Lagrum:
36 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740)

Litteratur:
Fitger, Rättegångsbalken II, s. 36:16
RH 2005:25

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-12-04

Målnummer:
B5213-03