Tingsrätt har inte ägt fatta beslut om avskrivning sedan käranden infunnit sig till utsatt huvudförhandling men kort därefter obstruerat och avlägsnat sig.


Lagrum:
44 kap. 2 § och 4 § rättegångsbalken (1942:740)

Litteratur:
NJA II 1943 s. 552 ff (jfr även s. 448); Brolin m.fl., Tvistemålsprocessen I, andra uppl. 1997, s. 50; Fitger, Rättegångsbalken II, s. 44:3 f; Gärde m.fl. Nya rättegångsbalken, 1949, s. 632 ff; Hassler, Svensk civilprocessrätt, 1963, s. 252 och 262 ff; Lindell, Civilprocessen, 1998, s. 290 ff.
RH 2005:19

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-01-11

Målnummer:
Ö2201-04